Türkiye’de kanıta dayalı tıp ile ilgili faaliyetlerin bir çatı altında toplanması ve bu alanla ilgili kişi ve sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel çalışma gruplarının bir irtibat ve paylaşım ortamının bulunması düşüncesinden doğan derneğimiz Aralık 2007 tarihinde kuruldu. Farkında olunmayan hususlarda eksikliğin tespiti ve gelişim yönünde bir şeyler yapılması mümkün olmadığından öncelikle farkındalık artırmayı planladık.
Çıkar çatışmasından uzak bir şekilde ülkemizde kanıta dayalı uygulamaların oturması konusunda hassasiyetle çalışacak ve çalışmalara aktif olarak katılacak hekimlerin yanı sıra tüm sağlık çalışanları hatta meslek olarak sağlıkla ilgisi olmayan, ancak hasta olarak görüşüne ihtiyaç duyduğumuz ve konuyla ilgilenen herkes üyelik başvurusunda bulunabilir. Derneğimiz Cochrane Collaboration ve HTAigibi uluslararası kuruluşların da desteğini almaktadır.
Derneğimizin çalışmaları “sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi”, “kanıta dayalı tıp becerileri”  ve “rehberler” ana başlıkları altında üç koldan yürütülmektedir. Kanıta dayalı sağlık politikasının en önemli araçlarından biri olan sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi konusunda toplantılar da düzenlenmektedir.
Mart 2008 tarihinde ilk Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. Sempozyum ulusal olarak Sağlık Bakanlığının ve uluslararası düzeyde “Cochrane Collaboration” ve Finlandiya Tabipler Birliği olan “Duodecim”in katkılarıyla düzenlendi. Bu ilk toplantımızda hem ulusal ve uluslararası derneklerle iş birliğinin ilk adımları atıldı hem de Derneğimizin kuruluş duyurusu yapılmış oldu. Ardından Mayıs 2008 ve Kasım 2008 tarihlerinde, kanıta dayalı sağlık politikası ve sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ile ilgili Marmara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Belçika Ghent Üniversitesi ile birlikte eğitimler düzenlendi. Mart 2009’da, Dünya Sağlık Orgütü ile işbirliği kurarak,  kalkınmakta olan ülkeler için sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi alanında uluslararası bir toplantı düzenlendi. Dünyada ilk kez özellikle kalkınmakta olan ülkelerde Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) gelişimini hedefleyen bir toplantı düzenlenmiş oldu. Uluslararası bu toplantının ardından ise ilk kez Türkiye’de Ulusal STD Forumu’nu düzenlendi.  Mart 2010 ve Ekim 2012 tarihlerinde de Ulusal STD Forumlarının 2. ve 3.sünü düzenlendi.